(1)
Shyshkin, V.; Onyshchenko, O.; Petrov, V.; Aliieva-Yaroshenko, T. Corporate Social Responsibility System Management of the Modern Enterprise. Management and Entrepreneurship: Trends of Development 2019, 4, 29-42.